Subvencions per al a capitalització de cooperatives i societats laborals

Subvencions per al a capitalització de cooperatives i societats laborals

Podran sol·licitar les subvencions les persones físiques, i les cooperatives o societats laborals que hagin fet una aportació de capital social a l’empresa cooperativa o societat laboral de la qual siguin sòcies, sempre que aquesta aportació no sigui retribuïda.

Les cooperatives o societats laborals a les quals es facin les aportacions de capital social, han d’estar inscrites al Registre de cooperatives de Catalunya o al Registre administratiu de societats laborals de la Generalitat de Catalunya, i estar donades d’alta d’activitat.

L’import de la subvenció i l’àmbit temporal són els següents:

Línia 1: la subvenció consisteix en el 33,34% de l’import de l’aportació de capital que efectuï la persona física o
jurídica a la cooperativa o societat laboral de la qual sigui sòcia, amb un import màxim de 2.000,00 euros.
L’aportació mínima de capital ha de ser d’un import de 4.500,00 euros, dels quals s’ha d’haver desemborsat
efectivament al compte de la cooperativa un mínim de 3.000,00 euros abans de la sol·licitud de la subvenció, i
la seva totalitat en el cas de la societat laboral.

Línia 2: la subvenció consisteix en la reducció de fins a 3,5 punts del tipus d’interès que fixi l’entitat que ha
concedit el préstec a la persona sol·licitant, en una quantia calculada d’acord amb el sistema d’amortització
francès i com si la subvenció es merités cada any de la seva durada amb un import màxim de 500,00 euros. El
préstec ha de ser d’un import mínim de 3.000,00 euros amb un període d’amortització mínim de 3 anys.
En cap cas el tipus d’interès de l’operació ha de ser inferior al que resultaria d’aplicar la Comunicació de la
Comissió Europea relativa a la revisió del mètode de fixació de tipus de referència i actualització (DOUE 14, de
19.1.2008).

Les subvencions es concedeixen per a aportacions monetàries de capital que el soci hagi subscrit entre l’1 de
novembre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018.

Els préstecs objecte de subvenció han d’estar formalitzats abans que s’hagi desemborsat l’aportació de capital
i, en qualsevol cas, entre l’1 de novembre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 d’octubre de 2018.

Més informació aquí

2018-09-20T08:50:19+00:00