AVÍS LEGAL

OBJECTE I IDENTIFICACIÓ
El present avís legal regula l’ús del lloc web www.ateneucoopgi.org (en endavant, la web), del qual ostenta la titularitat Fundació Gentis.
La navegació pel lloc web atribueix la condició de persona usuària del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.
La persona usuària s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. La persona usuària respondrà, davant la Fundació Gentis o davant de terceres persones, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS
En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), la titularitat d’aquesta web la ostenta:
• Fundació Privada Gentis
• CIF: G17679267
• Domicili: c/ Salvador Espriu 85, 08005, Barcelona
• Telf.: 93.224.25.96
• E-mail: lopd@plataformaeducativa.org

Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2337.

CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, FUNDACIÓ GENTIS pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a que la persona usuària prèviament ompli el corresponent formulari, prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves del present Avís Legal.
Si la persona usuària no estigués d’acord amb les condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i operar per mitjà del mateix.
La persona usuària garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a FUNDACIÓ GENTIS i serà l’única responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

La persona usuària es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de FUNDACIÓ GENTIS i a no utilitzar-los per, entre d’altres:
Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, les dades o els sistemes físics i lògics de FUNDACIÓ GENTIS o de terceres persones, així com obstaculitzar l’accés d’altres persones usuàries al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals FUNDACIÓ GENTIS presta els seus serveis.
Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres persones usuàries o a àrees restringides dels sistemes informàtics de FUNDACIÓ GENTIS o de terceres persones i, si s’escau, extreure’n informació.
Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de FUNDACIÓ GENTIS i de terceres persones.
Suplantar la identitat d’un altre persona usuària, de les administracions públiques o d’una tercera
Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o, de qualsevol altra forma, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització de la persona titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que hi hagi prèvia sol·licitud o consentiment.
El fet d’introduir un hipervincle a la web no implica en cap cas, l’existència de relacions entre FUNDACIÓ GENTIS i la propietat de la pàgina web en la que s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de FUNDACIÓ GENTIS dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que vulguin establir un hipervincle prèviament, hauran de sol·licitar autorització a FUNDACIÓ GENTIS. En qualsevol cas, l’hipervincle només permetrà l’accés a la homepage o pàgina d’inici de la web.
Així mateix, vostè haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions i indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre FUNDACIÓ GENTIS o incloure continguts il·lícits, contraris als bons usos i l’ordre.
FUNDACIÓ GENTIS no és responsable de l’ús que cada persona usuària fa dels materials disponibles a la web ni de les accions que porta a terme en base als mateixos.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia i programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que la persona usuària ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment sense l’autorització expressa de FUNDACIÓ GENTIS.
En definitiva, les persones usuàries que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar-ne els continguts i efectuar, si s’escau, còpies privades autoritzades, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a terceres persones, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de FUNDACIÓ GENTIS, sense que pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a la persona usuària dret sobre els mateixos.
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat per la titularitat dels drets d’explotació queden prohibits.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.
FUNDACIÓ GENTIS exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades de les persones usuàries.
L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a tall d’exemple, FUNDACIÓ GENTIS no es fa responsables de les actuacions de terceres persones que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, FUNDACIÓ GENTIS declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar la persona usuària sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. FUNDACIÓ GENTIS no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat als llocs enllaçats, ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. FUNDACIÓ GENTIS no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de terceres persones.

PUBLICACIONS
La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
L’ús de la web implica l’acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre ella. La persona usuària, en virtut de la seva acceptació renúncia expressament a qualsevol fur que per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent li pogués correspondre.

TRACTAMENT DE DADES DE LA PERSONA USUÀRIA
En compliment de la Llei 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals i del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), us informem que les dades personals que proporcioneu seran tractades amb la finalitat de gestionar la vostra participació a les activitats de l’Ateneu i cercles i la posterior gestió administrativa associada, incloent la gestió de les subvencions que atorga la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives que es duen a terme en el desenvolupament de les competències que li són atribuïdes legalment. El tractament de les vostres dades es legitima amb el vostre consentiment exprés amb la formalització de la participació. Les vostres dades no seran tractades a nivell internacional ni per a elaboració de perfils, però seran gestionades a través d’una plataforma externa. Així mateix, seran cedides al Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social d’acord amb la legislació aplicable en vigor. La unitat responsable del tractament de les dades és la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives i la entitat encarregada del seu tractament serà l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines (Fundació Gentis) de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius del programa d’Economia Social, en virtut segons estableixen las bases d’atorgament de les subvencions del programa Ateneus Cooperatius.

Informació Addicional de Tractament de Dades

Tractament: Gestió de les subvencions

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals
Identitat : Fundació Privada Gentis- Ateneu Cooperatiu Terres Gironines

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals
La finalitat és la gestió de les dades de les persones participants en les actuacions subvencionades, incloent la comunicació de les mateixes, d’acord amb l’Ordre TSF/1891/2019, de 5 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, per al foment de l’economia social i del cooperativisme. Aquestes actuacions han estat finançades amb fons provinents del Ministeri d’Ocupació, Migracions i Seguretat Social.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les que han estat recollides, que inclou la justificació i verificació del compliment de les obligacions en qualitat de beneficiaris d’una subvenció per part de l’òrgan concedent i els seus òrgans de control. Les dades recollides s’emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i confidencialitat establertes legalment en base als riscos identificats per al seu tractament i seran custodiades durant 5 anys, el temps que estableix l’ordre.

Per quina raó utilitzem les vostres dades personals
A continuació, us expliquem la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals:
 Quan ens doneu el vostre consentiment, que podeu retirar en qualsevol moment.
 D’acord amb l’Ordre TSF/1891/2019, de 5 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, per al foment de l’economia social i del cooperativisme, és obligació de l’entitat beneficiària de la subvenció, disposar d’una autorització expressa de la persona participant de les actuacions.

A quines persones destinatàries comunicarem les vostres dades
Les vostres dades seran comunicades a l’òrgan que va concedir la subvenció, en concret al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i al Ministeri d’Ocupació, Migracions i Seguretat Social, d’acord amb la normativa de protecció de dades, amb finalitat de la justificació de la subvenció, a efectes estadístics i per actualitzar la informació del Registre de Cooperatives.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades
− Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.
− Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
− En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
− En determinades circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. FUNDACIÓ GENTIS deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets
Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, suprimir-les, limitar el tractament, sol·licitar la portabilitat, a oposar-vos al seu tractament, i a o ser objecte de decisions individualitzades en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives per correu postal (C. Sepúlveda, núm. 148-150, 08011 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a dgestsca.tsf@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut)

Quines vies de reclamació hi ha
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, podeu fer-ho mitjançant un escrit o a la se